PRAVIDLA A PODMÍNKY
Všeobecné obchodní podmínky
Název e-shopu: Vydry Studio
Webová adresa: https://www.vydrystudio.com/
Provozovatelé:
Bohdana Vydrová
Sídlo: Sloupská 553, Nový Bor, 473 01
IČ: Sloupská 553, Nový Bor, 473 01, neplatitel DPH
Tel: +420 739 009 230
Pavel Vydra
Sídlo: Sloupská 553, Nový Bor, 473 01
IČ: 16692764 neplatitel DPH
Tel: +420 603 542 185

I.Všeobecné obchodní podmínky:

 

 1. Preambule

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také VOP) se vztahují na nákupy v internetovém obchodě https://www.vydrystudio.com/, který provozujeBohdana Vydrová IČ: 66314810, se sídlem Sloupská 553, Nový Bor, 473 01 :, Pavel Vydra IČ: 16692764, 473 01, Se sídlem Sloupská 553, Nový Bor, 473 01, (dále jen Prodejci). VOP upravují vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem (dále jen kupující). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součástí je reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Kupující je o těchto podmínkách dostatečně informován před samotným provedením objednávky a má příležitost se s nimi seznámit.

 

 1. Definice

 

 1. Prodejci

 

Bohdana Vydrová IČ: 66314810, se sídlem Sloupská 553, Nový Bor, 473 01 :, Pavel Vydra IČ: 16692764, 473 01, Se sídlem Sloupská 553, Nový Bor, 473 01,

Prodejci fungují prostřednictvím webové stránky https://www.vydrystudio.com/ galerie prodeje online, která zprostředkovává prodej vystavovaných uměleckých děl a šperků z drahých kovů.

 1. Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Na začátku obchodního vztahu poskytne spotřebitel prodávajícímu pouze jeho kontaktní údaje, které jsou nezbytné pro bezproblémové provedení objednávky, nebo údaje, které chce mít uvedené na nákupních dokladech. Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a zákon. Č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů. Podnikatelem se rozumí: osoba zapsaná v obchodním rejstříku (zejména obchodní společnost), osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění (osoba samostatně výdělečně činná zapsaná v obchodním rejstříku), osoba podnikající na jiném než živnostenský list podle zvláštních předpisů (sem patří například svobodná povolání jako advokacie apod.) a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je evidována podle zvláštního předpisu. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který je podnikatelem, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů. Individuální dohoda prodávajícího s kupujícím je lepší než obchodní podmínky. svobodná povolání, jako je advokacie atd.) a osoba, která provádí zemědělskou výrobu a je registrována podle zvláštního předpisu. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který je podnikatelem, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů. Individuální dohoda prodávajícího s kupujícím je lepší než obchodní podmínky. svobodná povolání jako advokacie atd.) a osoba, která provádí zemědělskou výrobu a je registrována podle zvláštního předpisu. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který je podnikatelem, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů. Individuální dohoda prodávajícího s kupujícím je lepší než obchodní podmínky.

 

 1. Spotřebitelská smlouva

 

Kupní smlouva, pracovní smlouva nebo jiné smlouvy podle občanského zákoníku, pokud jsou smluvními stranami spotřebitel na jedné straně a dodavatel na druhé straně, resp. Prodávající.

III. Zpracování osobních údajů

 

Veškeré nakládání s osobními údaji kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy platnými v České republice. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stisknutím tlačítka Odeslat objednávku) naznačuje, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto e-shopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a máte nárok na ochranu práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uložena a nebudou sdílena s aplikacemi třetích stran. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, tj. Zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo na přístup k nim, má právo kdykoli písemně odvolat výše uvedený souhlas na adrese správce a má také právo kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat vhodná nápravná opatření, jako je zdržení se z těchto kroků správce, odstranění situace, poskytnutí omluvy, provedení oprav nebo doplnění, blokování, likvidace osobních údajů, výplata peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může o to požádat na e-mailové adrese. že subjekt údajů má právo na přístup, má právo kdykoli písemně odvolat výše uvedený souhlas na adresu správce a má také právo kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů v případě porušení jeho práv a požadovat odpovídající nápravu, například zdržet se takového jednání. správce, odstranění situace, poskytnutí omluvy, oprava nebo doplnění, blokování, likvidace osobních údajů, výplata peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může o to požádat na e-mailu: vydrystudio@gmai.com

 

 1. Objednávka a uzavření smlouvy

 

Kupující je oprávněn odeslat objednávku prodávajícímu pouze prostřednictvím objednávkového systému e-shopu. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webovou stránku, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebiteli a přijetím objednávky prodávajícím. Prodávající neprodleně potvrdí toto přijetí kupujícímu informativním e-mailem na uvedený e-mail, toto potvrzení však nemá vliv na vznik smlouvy. Výsledná Smlouva (včetně sjednané ceny) může být pozměněna nebo zrušena pouze na základě dohody stran nebo z právních důvodů. Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu lze uzavřít také pouze v českém jazyce. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, nebo který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky, souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjistit, zda při zpracování údajů před zadáním objednávky došlo k chybám, nebo tyto chyby opravit. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována a je kupujícímu na vyžádání přístupná do 3 let ode dne jejího podpisu.

 

 1. Cena a platba

 

Nabídka a ceny uvedené na e-shopu prodávajícího jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, pokud jsou takto nabízeny prodávajícím v internetovém obchodě. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a dodací podmínky“. Náklady na používání komunikačních prostředků na dálku nese kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena, včetně dopravy. Cena uvedená za zboží v době objednání zboží kupujícím se použije jako cena při uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Daňový doklad založený na kupní smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím slouží také jako dodací list. Kupující může zboží převzít v zásadě až po úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. V případě, že Kupující provede platbu a Prodávající následně nebude schopen zajistit dodání zboží, Prodávající neprodleně vrátí Kupujícímu plnění sjednaným způsobem. Lhůta pro vrácení vynaložených prostředků závisí na zvoleném způsobu úhrady, nesmí však překročit období 30 dnů od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla. Zboží zůstává majetkem umělce až do úplného zaplacení. Po zadání objednávky obdrží kupující automatické potvrzení objednávky, následované fakturou. Z důvodu, že webový obchod provozují tři prodejci, obdrží kupující fakturu od příslušného prodejce, u kterého si objednal (pokud si objednal u dvou nebo tří prodejců, obdrží kupující ekvivalentní počet faktur. prodejce přijímá následující platební podmínky:

bankovní převod

Splatnost v případě platby na fakturu je 14 dnů ode dne vystavení, pokud se strany nedohodnou jinak, a kupující je povinen uhradit částku tak, aby v den splatnosti byla faktura již připsána na účet prodávajícího, jinak kupující je v prodlení.

 

 1. Dodací lhůta a dodací podmínky

 

Prodávající splní dodání zboží předáním zboží kupujícímu nebo předáním zboží přepravci, čímž také přechází nebezpečí poškození zboží na kupujícího. Dostupnost produktu je vždy uvedena v detailech tohoto produktu. Dodací lhůta závisí na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a dodacích podmínkách a je maximálně 14 dní. V běžných případech dodáváme zboží do 3 pracovních dnů od zaplacení celé kupní ceny. Konečné datum dodání je vždy uvedeno v e-mailu, který potvrzuje objednávku. Dodací lhůta začíná běžet až úplným zaplacením kupní ceny, od připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:

 

VII. Záruka a servis

 

Záruční podmínky pro zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy České republiky. Nákupní doklad (faktura) slouží jako záruční list.

 

VIII. Ručně vyráběné výrobky

 

Vzhledem k ruční povaze výroby se mohou u produktů vyskytnout malé odchylky v rozměrech, barvách nebo tloušťce skla, každý kus je jedinečný.

 

 1. Reklamační řád

 

V případě, že se během záruční doby vyskytne vada, má kupující v závislosti na povaze této vady při uplatnění záruky následující práva:

 

V případě odstranitelné vady:

 1. a) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady
 2. b) právo na výměnu vadného zboží nebo vadných dílů, pokud to není nepřiměřené vzhledem k povaze vady
 3. c) v případě nemožnosti postupů uvedených v písmenech a) a b) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

 

V případě neodstranitelné vady:

 1. a) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy v případě odstranitelné vady, pokud kupující nemůže po opravě vadu řádně reklamovat (tj. zboží bylo reklamováno 3krát pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad použití
 2. b) právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy, jsou-li vady jiné neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci.
 3. c) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

 

Reklamaci lze prodávajícímu zaslat e-mailem na adresu vydrystudio@gmail.com

 

Complaints do not apply to cases: if there is a defect or damage caused by demonstrable misuse, in violation of the instructions for use or other incorrect actions of the Buyer demonstrable tampering with the goods. For defects caused by normal wear and tear of consumer goods with a specified period of use according to special legal regulations, if such a complaint is made after the expiration of this period. Defects caused by natural disasters.

 

 1. Termination of the Agreement

 

Due to the nature of concluding the Purchase Agreement through distance communication, the Buyer, who is a consumer, has the right to withdraw from this Agreement without any penalty within 14 days of receipt of the goods. Furthermore, the Buyer, who is a consumer, has the right to withdraw from the Contract in accordance with the provisions of Section 53, Paragraphs 7 and 8 of Act No. 40/164 Coll., The Civil Code, as amended. The above does not apply to the Buyer, who is an entrepreneur and concludes a Purchase Agreement in connection with his business activities. In the event of the above-mentioned withdrawal from the contract, the Seller will send the purchase price to the Buyer's bank account, which the Buyer will inform the Seller for this purpose. The Seller has the right to withdraw from the Contract in the event that the Buyer does not pay the full amount of the purchase price within 30 days from the date of conclusion of the Purchase Contract.

 

 1. Final Provisions

 

The Buyer will enable the Seller to fulfill its obligations in accordance with the Offer / Contract, for which it will develop all necessary cooperation. The Buyer undertakes to reimburse all costs incurred by the Seller by sending reminders and costs associated with the recovery of any receivables. The Buyer acknowledges that the Seller is entitled to assign its claim under the Contract to a third party. The Buyer shall immediately inform the Seller of any change in its identification data, no later than 5 working days from the date on which such change occurred. The Parties undertake to make every effort to amicably resolve any disputes arising out of or in connection with the Agreement and / or the GTC. The mutual contractual relationship of the contracting parties is governed by the legal order of the Czech Republic, in particular by Act No. 40/1964 Coll., The Civil Code, as amended. For the purposes of contracting with an international element, in accordance with Article III. Regulation No. 593/2008 on the law applicable to contractual obligations, adopted by the European Parliament and the Council of the European Union on 17 June 2008 (hereinafter referred to as “Rome I”), that they chose Czech law as the law applicable to the Purchase Agreement and these GTC, namely excluding the application of the "UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods". This choice is without prejudice to Article VI of Rome I, concerning consumer contracts. In the event that any provision of the Agreement and / or the GTC is or becomes or is found to be invalid or unenforceable, this will not affect (to the maximum extent permitted by law) the validity and enforceability of the remaining provisions of the Agreement and / or the GTC. In such cases, the Contracting Parties undertake to replace the invalid or unenforceable provision with a valid and enforceable provision, which will have, to the fullest extent possible, the same meaning and effect as the intention of the provision to be replaced. By law, the Contracting Parties hereby declare, in cases of contracting with an international element, for any dispute (except in disputes in which the arbitrator has exclusive jurisdiction and / or in connection therewith) or for cases in which a final court decision would be found, that there is no competence of an arbitrator under this article of the GTC, that in accordance with Article 23 of Council Regulation (EC) No. 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, exclusive jurisdiction of the municipal court in deciding on all future disputes under the Contract and / or the GTC and / or in connection with them.

 

These GTC come into force and effect on November 1, 2020 and are also available on the Seller's website. The Seller is entitled to change these GTC at any time. The GTC then cease to be valid and effective on the day the GTC enters into force later.

 

 

 

4460/5000

Reklamace se nevztahuje na případy: pokud se jedná o vadu nebo škodu způsobenou prokazatelným nesprávným použitím, v rozporu s návodem k použití nebo jiným nesprávným jednáním kupujícího prokazatelnou manipulací se zbožím. U vad způsobených běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou dobou užívání podle zvláštních právních předpisů, je-li taková reklamace uplatněna po uplynutí této lhůty. Závady způsobené přírodními katastrofami.

 

 1. Ukončení smlouvy

 

Vzhledem k povaze uzavření kupní smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku má kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této smlouvy bez jakékoli pokuty do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující, který je spotřebitelem, má dále právo odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy zašle prodávající kupní cenu na bankovní účet kupujícího, o čemž bude pro tento účel kupujícího informovat. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, že kupující nezaplatí celou částku kupní ceny do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

Kupující umožní prodávajícímu plnit své povinnosti v souladu s nabídkou / smlouvou, pro kterou bude rozvíjet veškerou nezbytnou spolupráci. Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé prodávajícímu zasláním upomínek a nákladů spojených s vymáháním jakýchkoli pohledávek. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn postoupit svůj nárok podle smlouvy na třetí osobu. Kupující neprodleně informuje prodávajícího o jakékoli změně jeho identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy k této změně došlo. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k smírnému vyřešení veškerých sporů vyplývajících ze Smlouvy nebo VOP nebo v souvislosti s nimi. Vzájemný smluvní vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely uzavírání smluv s mezinárodním prvkem v souladu s článkem III. Nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy přijaté Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že jako rozhodné právo zvolily české právo kupní smlouvy a těchto VOP, zejména s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen článek VI Říma I týkající se spotřebitelských smluv. V případě, že jakékoli ustanovení Smlouvy a / nebo VOP bude nebo se stane neplatným či nevymahatelným nebo bude shledáno neplatným, nebude to mít vliv (v maximálním rozsahu povoleném zákonem) na platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a / nebo VOP. V takových případech se smluvní strany zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení platným a vymahatelným ustanovením, které bude mít v co největší možné míře stejný význam a účinek jako záměr ustanovení, které má být nahrazeno. Podle zákona smluvní strany tímto prohlašují, v případě smluv s mezinárodním prvkem, za jakýkoli spor (s výjimkou sporů, v nichž má rozhodce výlučnou jurisdikci a / nebo v souvislosti s nimi), nebo v případech, kdy by bylo vydáno konečné soudní rozhodnutí zjistil, že podle tohoto článku VOP neexistuje rozhodce, že v souladu s článkem 23 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodní záležitosti, výlučná příslušnost městského soudu při rozhodování o všech budoucích sporech na základě Smlouvy a / nebo VOP a / nebo v souvislosti s nimi.

 

Tyto VOP vstupují v platnost a účinnost 1. listopadu 2020 a jsou rovněž k dispozici na webových stránkách prodejce. Prodávající je oprávněn tyto VOP kdykoli změnit. VOP poté pozbývají platnosti a účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost později.